logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Als beheerder van agrarische natuur en landschap kunt u in aanmerking komen voor een ANLb-vergoeding. ANLb staat voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Deze vergoeding is bedoeld om de opbrengstvermindering op uw grond en de inspanning die u levert, om het beheer uit te voeren, te dekken. 

Maatwerk

De mogelijkheden om voor beheervergoeding in aanmerking te komen zijn onder meer afhankelijk van de grootte en ligging van de af te sluiten percelen en landschapselementen. Deze moeten in het door de provincie aangewezen leefgebied vallen. Uw veldco√∂rdinator is uw eerste aanspreekpunt en bespreekt met u de wensen en mogelijkheden. Soms kan dat telefonisch, maar vaak is een afspraak op locatie gewenst. Wanneer u besluit mee te doen, schrijft uw veldco√∂rdinator u in en tekent hij of zij in overleg de wensen in op de kaart. Ook wordt u dan automatisch en kosteloos lid van het collectief. 

Machtiging en registratie RVO 

We vragen u een machtiging in te stellen in uw dossier bij RVO voor het inzien van uw percelen. Dit maakt het intekenen en de latere begeleiding een stuk makkelijker. Een handleiding voor het instellen van de machtiging vindt u in de rechterbalk op deze pagina. Voor het instellen van de machtiging heeft u ons KvK nummer nodig, dat is: 62416111 

Nadat de intekening rond is, vragen wij u ook onze intekening over te nemen in uw perceelsregistratie. Hoe dat moet, vindt u hier, klik vervolgens op ANLb perceel overnemen

Het contract sluiten

Wanneer tevredenheid over het af te sluiten beheer is bereikt, ontvangt u het verzoek om het contract en de bijbehorende bijlage (digitaal) te ondertekenen, waarmee de afspraken zijn vastgelegd. Zodra contract en bijlage ook door het bestuur ondertekend zijn, ontvangt u de ondertekende versie per mail retour. In de bijgevoegde contractbijlage is de precieze intekening met oppervlaktes en vergoedingen weergegeven. Wanneer in de loop van het contract een en ander wijzigt, ontvangt u een nieuwe contractbijlage ter ondertekening. Bij het uitvoeren van het beheer moet u zich houden aan de specifieke beheervoorschriften van het pakket. U vindt deze voorschriften op deze website onder het kopje Beheerpakketten, voorwaarden en vergoedingen.

Uitgevoerd beheer melden 

Bij verschillende pakketten heeft u de verplichting uitgevoerd beheer bij ons te melden. U doet dit binnen 7 dagen nadat het betreffende beheer is uitgevoerd, via ons meldingsformulier. Wij noteren dit beheer bij ons in het systeem waardoor ook RVO hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Controle 

Zowel alle percelen en landschapselementen, als de beheersmeldingen kunnen gecontroleerd worden door de NVWA of onze eigen schouwcommissie.  

De NVWA controleert steekproefsgewijs agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat kan op basis van bijvoorbeeld een snoeimelding of op basis van andere beheereisen. Mocht de NVWA constateren dat er iets niet in orde is, dan worden wij hier als collectief van op de hoogte gebracht. Deze tekortkoming of overtreding kan gevolgen hebben voor de uitbetaling van u beheervergoeding, wij nemen dan altijd eerst contact met u op.

Naast deze controlerende instantie van de overheid hebben wij als collectief ook een eigen schouwcommissie. Ook de schouwcommissie controleert steekproefsgewijs het beheer in het veld. In het herstel- en sanctieprotocol leest u hier meer over.