logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Veel mensen sluiten botanisch hooiland of, in iets mindere mate, botanisch weiland. Het gaat bijna altijd om oudere percelen die al lange tijd extensief beheerd worden. Door gebrek aan bemesting komen allerlei kruiden vanzelf op. Deze bieden nectar aan vlinders en bijen en de hele natuur profiteert er ter plekke van.  

Doel 

Botanisch hooiland of weiland is bedoeld om de natuurlijke ontwikkeling tot stand te laten komen. Voedingsstoffen worden afgevoerd door te maaien en omdat het geen nieuwe mest toegevoegd wordt, treedt verschraling op. Hierdoor verliezen krachtige grassoorten als Engels raaigras hun concurrentiepositie en krijgen bloeiende kruiden en landzaam groeiende grassen meer kansen. 

Tijdens de ontwikkeling van botanisch grasland zijn verschillende fases te herkennen. De snelheid waarmee een grasland zich ontwikkelt is afhankelijk van de uitgangspositie en de grondsoort en duurt vaak tientallen jaren. In sommige gevallen zal het perceel nooit de laatste fase bereiken.  

 

Stoplichtmethode 

Wanneer u botanisch hooi- of weideland afsluit, komt het eerste jaar een ecoloog kijken. Hij kijkt naar de ligging in het landschap en naar de plantensamenstelling volgens de indicatorsoortenlijst van BIJ12. Op basis hiervan beoordeelt hij het perceel volgens de stoplichtmethode als groen, oranje of rood. Deze beoordeling is belangrijk voor het voortzetten van de beheersovereenkomst. 

  • Groen: het perceel ziet er prima uit en het contract kan doorlopen. 
  • Oranje: het perceel heeft potentie om uit te groeien tot een botanisch waardevol perceel, maar voldoet op dit moment nog niet. De aanbevelingen van de ecoloog zijn in dit geval bindend; alleen wanneer aan de aanvullende beheerseisen wordt voldaan, wordt het beheerscontract voort gezet. 
  • Rood: de botanische waarde van het perceel onvoldoende om het perceel in beheer te houden, het is ook niet mogelijk de natuurwaarden op korte termijn te verhogen zodat het wel in aanmerking komt. 

In alle gevallen neemt uw veldcoördinator met u contact op over de bevindingen en de verdere afspraken. 

Deelpakketten

Soms bestaat de ambitie om botanisch waardevol grasland te creëren op een geschikt perceel, maar is de kwaliteit nog niet goed genoeg. Deze percelen worden vaak als oranje beoordeeld. Dan kan een deelpakket afgesloten worden, waarbij 35% of 70% van de totale vergoeding wordt uitgekeerd. 

Wanneer het perceel daaraan toe is, kan de vergoeding omhoog geschroefd worden. 

Randen 

Randen worden vaak voor waterbeheer langs sloten en beken aangelegd. De rand werkt dan als een bufferzone waarin niet gespoten en gemest wordt. 

Waar staat GVE voor?

GVE staat voor Grootvee-eenheid. Het geeft aan hoeveel vee per hectare maximaal aanwezig mag zijn.

1,00 GVE - Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar 
1,00 GVE - Paardachtigen ouder dan 6 maanden 
0,60 GVE - Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar
0,40 GVE - Runderen jonger dan 6 maanden 
0,15 GVE - Schapen, lammeren en geiten